1-    در حسادت هیچ لذتی نیست.

2-   زحمتکش می تواند رنج هر روزه ی نانوا را ببیند.

3-   گمراه ترین دشمن هر کس، در درون او آرمیده است.

4-   تا به اثبات نرسیده اعتماد نکن.

5-   حقیقت از مؤاخذه نمی هراسد.

6-   اقبال همواره همراه کوشش است.

7-   ما را از دوستان مان می شناسند.

8-   اگر امروزکیسه ات خالی است، از فردا گدایی نکن.

9-   ایمان هیچ کس را با گفتن این که ایمانت بهتر است، تضعیف نکن.

10-  کاری را که احمق در آخر می کند، عاقل همان اول می کند.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 خرداد 1388    | توسط: هیوا    |    |
نظرات()